Vedtekter

Vedtekter for Tryllefløyten Steinerbarnehage SA, Org. nr. 986 631 291, i henhold til Barnehageloven §8 og Samvirkeloven §10.

 

Barnehagevedtektene er fastsatt av styret, den 11.01.22 og vedtatt i ekstraordinært årsmøte

19.01.22. I tillegg til disse barnehagevedtektene, gjelder også avtalen om barnehageplass.

1.Eierforhold, sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Tryllefløyten Steinerbarnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Bergen kommune. Tryllefløyten Steinerbarnehage SA eies og styres av medlemmene i samvirkeforetaket, se pkt 10. 

2.Formål

Foretakets formål er å eie og drive steinerpedagogisk barnehage, forankret i Rammeplan for barnehager og Lokal rammeplan for Steinerbarnehagene.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. 

Foretaket skal fremme medlemmenes interesser jf. Samvirkeloven. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket. 

3.Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

4.Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens eier fastsetter barnehagens opptakskrets. 

Barnehagens opptakskretser som følger: Bergen kommune.

Barnehagen er åpen for barn fra 0 år. Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. Se for øvrig avtale om disponering av barnehageplass om partenes oppsigelses- og hevingsadgang.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

       Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

       Søsken av barn som har plass i barnehagen.

       Barn av ansatte, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger / beholde ansatte i barnehagen.

       Daglig leder skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og alderssammensetning i barnegruppen. 

       Barn som er søkt inn ved en Steinerskole.

       Barn av foreldre som ønsker steinerpedagogikk for sine barn under skolealder.

Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.

5.Opptaksperiode, oppsigelse/utmelding og heving

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad. 

Medlemskapet opphører automatisk ved skriftlig oppsigelse av barnehageplass, eller avslutting av arbeidsforholdet. For foresatte/barn er oppsigelsestiden 2 måneder, regnes fra den 1. i måneden. Juli regnes ikke inn i oppsigelsestiden. Det betales for avtalt barnehageplass i oppsigelsestiden. 

Ved gjentatt mislighold av foresattes forpliktelser kan barnehagen si opp et barns plass i barnehagen med 1 måneds varsel. 

6.Foreldrebetaling

Styret fastsetter satser for foreldrebetaling i henhold til statlige føringer. Økning utover maksimalgrensen krever samtykke av et flertall av foreldrene.

Foreldrebetalingen skal være forskuddsvis for en måned av gangen, og skal betales for 11 måneder i året. I tillegg kommer matpenger etter satser fastsatt av styret.

7.Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass

Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som ved tildeling av barnehageplass verken får sitt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan klage på avgjørelsen. Retten gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfrist kommunen fastsetter etter barnehageloven § 16.  

For søkere med rett til prioritet etter barnehageloven § 18, er det også klagerett ved opptak som gjøres utenom de opptak kommunen har med søknadsfrist. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.   

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er tre -3- uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen. Krav om begrunnelse etter § 4 avbryter fristen. 

8.Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr barn over 3 år, og 5,3 m² for barn under 3 år. 

9.Åpningstid og ferie

Barnehagens ordinære åpningstid blir fastsatt av styret. Barnehagens ordinære åpningstid er fra mandag til fredag kl 07.45 – 16.15.

Barnehagen er stengt 4 uker i juli, samt julaften, romjul og hele påskeuken. 

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Foreldre/foresatte vil senest 1 måned før bli orientert skriftlig om stenging i denne forbindelse.

10.Medlemskap

Foretaket er åpent for ansatte, og foresatte til barn som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.                                                                                                 

Alle medlemmene er pliktig til å delta aktivt i de organene/rollene som de velges til. Medlemmene skal delta på to dugnader, samt en nedvask og et vårmarked som arrangeres av barnehagen. Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 

Ansatte som takker ja til fast stilling plikter samtidig å bli medlem av foretaket.

Foretaket bruker elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig ber om at informasjon gis på annen spesifisert måte ved innmelding. Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-postadressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

11.Andelsinnskudd

Det betales ikke andelsinnskudd.

12.Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og fire andre medlemmer, hvor av inntil to kan være ansatt, i tillegg til to varamedlemmer. Daglig leder er fast observatør i styret. Funksjonstiden for styreleder og de andre styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder og sekretær blant sine medlemmer hvert år. Styret skal velges av årsmøte og årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer hvert år. 

Styret skal avholde minimum 6 styremøter pr år. 

13.Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker. Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med Samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen. Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet. Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret skal fastsette instruks for daglig leder. Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

Styret skal etterstrebe samarbeid med Rudolf Steinerskolen i Bergen.

14.Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

15.Daglig leder (styrer)

Foretakets daglige leder ansettes og avsettes av styret. Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig. Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret en redegjøring om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

16.Barnehagekollegiet

Barnehagekollegiet består av alle ansatte i barnehagen. Alle medarbeidere skal møte til kollegiemøter. Kollegiet har innstillingsrett til endring av vedtektene, og saker som berører de ansatte i vesentlig grad.

17.Samarbeidsutvalg (SU)

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som består av; FAU-leder en foreldrerepresentant fra FAU, daglig leder og en ansatt. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal etter barnehageloven § 2 fastsette årsplanen. Samarbeidsutvalget er barnehagens valgkomité for styret.

18.Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.

Foreldrerådet velger to foreldrerepresentanter til SU. Den ene skal være foreldrerådets leder.

Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen, f.eks foreldrebetalingen. Andre saker av viktighet er f.eks forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

Barnehagens daglige leder har ansvar for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret. Foreldreråd holdes minst en gang i året, gjerne i forbindelse med årsmøtet. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de rådgivende uttalelser som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå frem av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang. 

19.Foreldrearbeidsutvalg (FAU)

Barnehagen skal ha et foreldrearbeidsutvalg som består av fem foreldrerepresentanter (en fra hver avdeling) og fem vara (en fra hver avdeling). FAU konstituerer seg selv på første møte, og blir enige om strukturen på møtet, hvem som skal fylle hvilke oppgaver, hvor det avholdes, hvor ofte osv.

20.Internkontroll

Barnehagen har internkontrollsystem for å sikre at kravene i barnehageloven med forskrifter følges.

21.Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

22.Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes. Sakspapirene til årsmøte skal sendes ut minst fem dager før møte.

23.Saker som skal behandles på årsmøtet

       Godkjenning av innkalling

       Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

       Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede.

       Gjennomgang av styrets årsmelding.

       Godkjennelse av årsregnskap.

       Valg av styremedlemmer. Styreleder velges særskilt.

       Valg av revisor.

       Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

       Eventuelle forslag til oppløsning.

       Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

 

24.Stemmeregler for årsmøtet

Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Dvs. en pr familie/ansatt. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten må være skriftlig, den skal være datert og signert. Fullmakten må legges fram før avstemningen.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

25.Vedtektsendringer

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

26.Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Eventuelle verdier i SA skal i dette tilfellet overføres til Stiftelsen Rudolf Steinerskolen i Bergen, eller tilsvarende antroposofisk virksomhet i regionen, som godkjennes av styret og styret i stiftelsen ved Rudolf Steinerskolen i Bergen.