Pedagogisk grunnsyn

Barnehagens pedagogikk springer ut fra antroposofien, som ble grunnlagt av Rudolf Steiner.

Han var en østerriksk pedagog og filosof som levde fra 1861-1925. Antroposofi er gresk som oversatt til norsk betyr visdom om mennesket. Rudolf Steiner ga impulser til blant annet pedagogikk, legevitenskap, naturvitenskap, Camphillbevegelsen, biodynamisk dyrking og arkitektur. Det er en filosofisk retning som tar utgangspunkt i det helhetlige menneske og forholdet mellom mennesket og omgivelsene.

Vår pedagogikk bygger på Rudolf Steiners menneskesyn og pedagogiske ideer rundt barns utvikling. Utviklingsfasene er delt inn i 7-årsperioder og steinerpedagogikken tar utgangspunkt i de tre første periodene. De mest sentrale begrepene er tanke, følelse og vilje, der viljeskreftene er mest bærekraftig i den første syvårsperioden. I denne perioden lever barnet sterkt gjennom sine sanser, i etterligningen, og i rytmen det omgir seg med. Disse tre grunnleggende elementene danner basen for barnets liv og hverdag i barnehagen.

Gjennom etterligning og påvirkning av omgivelsene inspireres barnet til læring og utvikling. Derfor er det et sentralt element i steinerpedagogikken å stimulere til gode sanseopplevelser, bevegelses- og etterligningsmuligheter.

Vi legger vekt på estetikk og kvalitet i barnets omgivelser. Vi bestreber oss på å gi barna gode opplevelser både i barnehagens dagligliv, og gjennom tradisjonelle fester og høytider, opplevelser som gir trygghet, glede og livsmot. Vår intensjon er å utvikle barna til frie, selvstendige og kreative mennesker med gode verdier. Vårt ønske er at barnet skal ville det gode i frihet.